BreadcrumbsРазличити, а исти

   

     Реализација DILS пројекта „Оснаживање школа за инклузивно образовање“ у ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани одвијала се према предвиђеном плану у току школсе 2011/ 2012. године. Све активности планиране пројектом  успешно су реализоване. 

    Према пројектном плану, набављена су потребна наставна средства и асистивна технологија. Купљене су две стандардне беле табле и две магнетне табле којима су опремљена четири одељења у оквиру којих наставу похађају ученици који раде по индивидуалном образовном плану, као и магнетне апликације за таблу и слагалице, затим два касетофона- цд уређаја и два мултифункцијска уређаја (ласер, штампач, скенер, копир) којима су опремљена два издвојена одељења наше школе- осморазредне школе. Такође, као што је и предвиђено пројектом, набављен је и нетбук рачунар e machines, који ће моћи да користе сви наставници у раду са ученицима који градиво прате и савладавају по ИОП-у. Купљена су и два приручника за рад са децом са посебним потребама, Тест зрелости за школу (за испитивање деце из осетљивих група), Тест професионалних опредељења (у оквиру испитивања интересовања и професионалне оријентације ученика), затим географску карту света и три историјске карте, микроскоп и макету за физику (Омов закон), као и орман за архиву.

      Петоро наставника наше школе (Мирјана Стојадиновић, наставница српског језика; Весна Алексић, наставница француског језика; Гордана Радовановић, наставница енглеског језика и чланица СТИО-а; Славенка Кркобабић, учитељица и чланица СТИО-а; Љиљана Првуловић, учитељица)  и два стручна сарадника (Мирјана Живковић, педагог и чланица СТИО-а и Милица Милорадовић, психолог и чланица СТИО-а) реализовале су једнодневну студијску посету модел школи ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу, 12. XII 2011.године. Посета је организована како би наставницима и другим члановима и учесницима у организовању наше школске заједнице  било омогућено  да стекну што непосреднија искуства која ће бити успешно применљива у одељењима у којима има ученика која раде по ИОП-у. Одабрали смо ову школу због постојећих примера добре праксе. Посећена су три часа. Час математике у II разреду обишле су учитељице Славенка Кркобабић и Љиљана Првуловић, као и психолог Милица Милорадовић. Час српског језика у VI разреду обишле су Мирјана Стојадиновић, наставница српског језика, Гордана Радовановић, наставница енглеског језика, Весна Алексић, наставница француског језика и Мирјана Живковић, педагог. Након тога сви су присуствовали часу физике у VII разреду. Након посете часовима, заједно са стручним сарадницима и учитељицом II разреда чији је час посећен, запослени у нашој школи су анализирали часове и разменили искуства о раду са ученицима по ИОП-у. Затим су наше наставнице и стручне сараднице присуствовале представи форум театра у којој су учествовали и ученици који раде по ИОП-у.

      Наставници који су ишли у посету овој школи представили су колективу своја искуства на седници наставничког већа, 29. XII 2011. 

     Одржано је пет огледних часова у одељењима у којима неки од ученика раде по индивидуалном образовном плану. Први час је одржала наставница енглеског језика, Александра Алексић, у II-4 одељењу, 26.XII 2011. У овом одељењу један ученик ради по ИОП-у. Други огледни час био је час српског језика у III-2 одељењу, одржан 27. XII 2011. Час је одржала учитељица Љиљана Првуловић. У овом одељењу три ученице раде по ИОП-у. У другом полугодишту одржана су три огледна часа. Први је одржала наставница математике Јелена Миловановић 14. марта 2012. године у VIII-6 одељењу, где један ученик ради по ИОП-у. Потом је наставница француског језика Весна Алексић одржала огледни час 23. априла у одељењу VIII-5, где један ученик ради по ИОП-у. Последњи огледни час одржала је наставница српског језика, Мирјана Стојадиновић 11. јуна 2012. године у одељењу VI-3, где један ученик ради по ИОП-у. Огледним часовима присуствовали су директор школе, помоћник директора, педагог, психолог и 22 наставника и учитеља наше школе. Наставници су на часовима ученике који имају тешкоће у учењу укључивали у рад, комуникацију и сарадњу са својим друговима, а они су учествовали у складу са својим могућностима. Сви наставници су се трудили да ове ученике максимално ангажују, али су и остале ученике охрабривали и подстицали како би им помогли да се боље уклопе у рад са одељењем. 

     У оквиру пројекта реализовано је и четири семинара. Првом семинару „Инклузивно образовање- Планирање и писање ИОП-а“, одржаном 3-4.XII 2011. године у ОШ „Дуде Јовић“ у Симићеву присуствовали су чланови СТИО-а (Славенка Кркобабић, Александра Алексић, Гордана Радовановић, Мирјана Живковић, Милица Милорадовић), а након семинара одржана су два састанка СТИО-а са наставницима наше школе, на којима су им пренета искуства са семинара и израђени су педагошки профили и ИОП-и за ученике који имају тешкоће у развоју и учењу. Други семинар, „Мотивација и психолошки принципи учења“, одржан је 17- 18. XII 2011. године у издвојеном одељењу наше школе у Великом Орашју. Семинару је присуствовало 32 наставника и два стручна сарадника наше школе. Једнодневни семинар „Проблематично дете у разреду“ одржан је 10. јуна 2012.  године у нашој школи (Матична школа). Семинару је присуствовало 30 наставника наше школе. Дводневни семинар „Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог приступа детету/ ученику- Инклузивно образовање и индивидуализовани образовни план“ реализован је 16. и 17. јуна 2012. године у издвојеном одељењу наше школе у Старом Селу. Семинару је присуствовало 32 наставника наше школе и три наставника- сарадника на пројекту из других школа. 

     Од 7. XII 2011. до 17. III 2012. године логопед Сузана Цветковић четири пута недељно је организовала радионице за 12 ученика са говорним сметњама. Пројектом је планиран рад са 25 ученика, међутим након тестирања, логопед је установио да потребе за оваквим начином рада има само 12 ученика. Одржано је укупно 66 радионица, на којима су примењиване говорне вежбе дисграфије, дислексије и артикулације у изговору појединих гласова ради побољшања говора деце. Радионицама су повремено присуствовали  родитељи и учитељи ученика како би касније могли да наставе са истим вежбама код куће и у школи. Код већине ученика након реализованих радионица са логопедом приметан је напредак. Ученици су слободнији у комуникацији, лакше изговарају поједине гласове, рад са логопедом позитивно је утицао и на њихово самопоуздање и учење, а и родитељи су у попуњеним упитницима изразили задовољство у вези напретка њихове деце.

      Поводом Дана школе, 14.V 2012. године у свечаној сали у издвојеном одељењу наше школе у Великом Орашју одржана је јавна трибина под називом „Живимо заједно, али са разликама“. На трибини су говорили представник Црвеног крста- секретар Снежана Цветковић, општински ромски координатор Јелка Митровић, председник Интерресорне комисије при општини Велика Плана психолог Бранислава Николић, логопед- сарадник на пројекту Сузана Цветковић и представници СТИО-а наше школе. На трибини је било речи о пројектом предвиђеним темама: Регулатива којом се унапређује праведност образовања, карактеристике инклузивне школе и обезбеђивање подршке деци и наставном кадру; Како подучавати свако дете на начин који му највише одговара (индивидуализација и индивидуални образовни план); Пружање додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету. Део трибине био је посвећен размени искустава о томе како сваки појединац из личне и професионалне улоге, може допринети да се сва деца успешно школују. Поред предавача и чланова СТИО-а, трибини је присуствовало и 40 наставника наше школе, 50 родитеља (међу којима и представници Савета родитеља), 20 ученика чланова Ђачког парламента и 40 ученика који нису чланови Ђачког парламента- укупно око 155 учесника. Трибина је била медијски пропраћена од стане две локалне телевизије- ТВ Девић из Смедеревске Паланке и ТВ Лаки из Велике Плане. Ученици чланови Ђачког парламента су на трибини поделили лифлете о инклузији које су припремили заједно са СТИО-ом. Такође, чланови Ђачког парламента у првом полугодишту на родитељским састанцима 7. и 8. разреда поделили су лифлете и представили појам инклузије, а кампању су наставили и током другог полугодишта- приликом прославе Светог Саве 27. I 2012., као и за Дан жена, 8. III 2012.

     Око 25 ученика са потребама за инклузијом учествовало је током школске 2011/2012. године у драмској и ликовној секцији, хору и спортским секцијама. Ученици су према својим способностима укључени у заједничке активности са својим вршњацима. 5 ученика је учествовало у драмској секцији, 6 ученика учествовало је у спортским активностима – укључени у припремама и реализацији школских турнира; 6  ученика је учествовало у хору и 2 у раду рецитаторске секције; 5 ученика је било укључено у рад ликовне секције;  2 ученика учествовали су у раду „English drama club“-а. 

     Постигнут је напредак у нашој школи када је реч о раду са ученицима по индивидуалном образовном плану. Ове школске године израђен је већи број педагошких профила ученика. Наставници показују веће интересовање и у већој мери су информисани за рад са ученицима по ИОП-у. Ученике који имају потешкоће у учењу наставници су укључивали и у ваннаставне активности (секције) у складу са њиховим могућностима и интересовањима. 

     На основу свих активности које смо остварили и напретка који смо постигли у вези са радом са ученицима по ИОП-у, очекујемо да ће у будућем периоду инклузивна пракса још више заживети у нашој школи. Радимо на опремању школе наставним средствима, као и на сталном додатном обучавању и усавршавању наставника за рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, али и сарадњи са родитељима и широм локалном заједницом на прихватању увођења инклузивног образовања у школу и развијању инклузивне образовне средине.

 


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)