BreadcrumbsПедагошко-психолошка служба

 


Послови које у школи обавља педагошко - психолошка служба су бројни и разноврсни. Поменућемо само најважније:

 • Тестирање и пријем првака
 • Формирање одељења петог разреда
 • Саветодавни рад са ученицима
 • Саветодавни рад са родитељима
 • Посебни програми за рад са ученицима и родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и проблеме у понашању
 • Посредовање и решавање сукоба међу ученицима
 • Реализација радионица са ученицима
 • Професионална оријентација ученика 8. разреда
 • Сарадња са Ђачким парламентом
 • Праћење рада наставника и сарадња са њима у циљу унапређења васпитно- образовне праксе
 • Учешће у раду школских тимова (Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Стручни тим за инклузивно образовање,Tим за самовредновање  и развојно планирање)
 • Реализација школских пројеката - Образовна инклузија Рома; Различити, а исти; Професионална оријентација на прелазу у средњу школу
 • Сарадња са институцијама као што су Школска управа Пожаревац, Предшколска установа, Средње школе, Центар за социјални рад, Дом здравља и дечији диспанзер
 • Спровођење истраживања
 • Израда Школског програма и Годишњег плана рада школе
 • Праћење и Вредновање рада школе
 • Преглед педагошке документације

Широк је дијапазон нашег рада, али централно место у нашим интересовањима заузима УЧЕНИК.

Драги наши ученици, пе-пси служба је ту пре свега због вас да вам помогне у решавању свих ваших малих и великих проблема.

Можете нам се обратити уколико имате неке дилеме или не можете сами пронаћи најбоље решење за проблем који имате са друговима, наставницима, родитељима...  Саветујемо вас како да лакше савладате школско градиво, превазиђете тешкоће у учењу, стекнете радне навике.  Помажемо вам у отклањању евентуалних неспоразума које имате са наставницима, пружамо асистеницију приликом превазилажења неспоразума и разрешавања конфликта између ученика.

Увек смо ту за вас, сва ваша питања и недоумице!

Наш савет за све ученике:

Не чини другима оно што не желиш да неко уради теби!

           

Педагошкиња Мирјана Живковић и психолошкиња Милица Милорадовић


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)